Kasvatus ja opetus

Lempäälän kunnan päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus pohjautuu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkemmin kunnan päivähoidossa toteutettavia periaatteita ja toimintatapoja. Laadukkaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudessa lapsen osallisuus ja kasvatuskumppanuus ovat  tärkeitä toimintatapoja päivähoidossa.

Lempäälässä on suunnitelmallisesti ke­hitetty yleisopetusta sekä erityistä tuen antamista kunnallisina peruspalveluina. Kunnan väkiluvun kasvaessa, ikäluok­kien suurentuessa ja uusien asuinaluei­den rakentuessa korostuu eri hallinto­kuntien välinen yhteistyö ja pitkäjäntei­nen kokonaissuunnittelu sekä opetuk­sen, tukipalvelujen että koulutilojen osalta. Lempäälän kouluissa panoste­taan yhteistyössä kotien kanssa laa­dukkaaseen koulutyöhön, mikä edel­lyttää riittäviä resursseja. Pienten ja isojen koululaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveyden edistäminen on kunnan eri toimijoiden yhteinen asia, jossa korostuvat arjen turvalliset rutiinit ja ihmiset.Sivistystoimisto ja päivähoitotoimisto, Tampereentie 10, 2. krs.