Erityisopetuksen tilaa arvioitiin yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla

13.3.2018

TIEDOTE 13.3.2018

Lempäälä, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi käynnistivät keväällä 2017 yhteistyössä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin kanssa erityisopetuksen vertaisarvioinnin. Arvioinnin tarkoitus oli luoda pohja tietoperustaiselle ja systemaattiselle erityisopetuksen kehittämiselle. Arviointi koostui kolmesta osa-alueesta. Materiaaleina olivat kysely erityisluokanopettajille ja erityisopettajille, tilastollinen tausta-aineisto ja vertaisarviointikäynnit kuntiin.

Kyselyyn vastasi yhteensä 245 erityisopettajaa ja erityisluokanopettajaa.

Tilastollisessa tausta-aineistossa erityisopetuksen järjestämistä suhteutettiin oppimisen tuen järjestämiseen liittyviin taustamuuttujiin (asukasmäärä, oppilasmäärä, tehostetun tuen oppilaat, erityisen tuen oppilaat, lapsiperheet alueella, yh-perheiden määrä, koulutustaso, monikielisten oppilaiden määrä, laaja-alaisten erityisopettajien, erityisluokanopettajien ja ohjaajien määrä, resurssit (tuntikehys) laaja-alaiseen erityisopetukseen ja luokkamuotoiseen erityisopetukseen).

Arviointikäynneillä vietettiin yksi päivä jokaisessa kunnassa tai kaupungissa. Karvin vertaisarviointiin kouluttamat arvioitsijat tutustuivat jokaisen kunnan opetussuunnitelmaan, kunnan tunnuslukuihin ja haastattelivat jokaisessa kunnassa erityisopetuksen ja oppilashuollon henkilöstöä, esimiehiä sekä hallinnon edustajia.

Tulokset osoittavat erityisopetuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet kunnittain. Seudullisesti yhteisiä vahvuuksia ovat erityisesti henkilöstön ammatillinen kelpoisuus ja osaaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Erityisen tuen tarve on alle valtakunnallisten keskiarvojen (Tilastokeskus 2017). Saatuja tuloksia hyödynnetään seudulla osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa sekä toimintatapojen yhtenäistämisessä. Kuntatasolla arviointitietoa käytetään esimerkiksi oppimisen tuen polkujen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä henkilöstösuunnittelussa.

Erityisopetuksen arviointi oli osa Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 2017- 2020, jonka tavoite on paitsi tuottaa laadukasta arviointiaineistoa kehittämisen tueksi myös luoda seudulle arviointiosaamista ja -kulttuuria koulutusten järjestäjien itsearvioinnin ja laadunhallinnan kehittämiseksi. Osana arviointisuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyönä 6. luokan oppilasarvioinnin arviointia yhteistyössä Karvin kanssa.

Tiedustelut:

Lempäälä: Mari Luosa, Erityisluokanopettaja, 03 3744467, mari.luosa@lempaala.fi
Pirkkala: Mika Luukkanen, Opetuspäällikkö, 0401677902, mika.luukkanen@pirkkala.fi
Tampere: Titta Helenius, Koordinoiva opettaja, 040 800 7221, titta.helenius@tampere.fi
Ylöjärvi: Tarja Suhonen, Opetuspäällikkö, 050 342 2602, tarja.suhonen@tampere.fi

Tiedotteen tulostettava versio (pdf)

« Takaisin