Kasvatus ja opetus

Lempäälän kunnan varhaiskasvatus  perustuu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkemmin kunnan varhaiskasvatuksessa toteutettavia periaatteita ja toimintatapoja. Pedagogisesti painottuneen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon kokonaisuudessa lapsen osallisuus, yhteisöllisyys, tulevaisuusajattelu sekä kestävä ja hyvinvointia edistävä elämäntapa ovat  tärkeimpiä sisältöjä.

Lempäälässä on suunnitelmallisesti ke­hitetty yleisopetusta sekä erityistä tuen antamista kunnallisina peruspalveluina. Kunnan väkiluvun kasvaessa, ikäluok­kien suurentuessa ja uusien asuinaluei­den rakentuessa korostuu eri hallinto­kuntien välinen yhteistyö ja pitkäjäntei­nen kokonaissuunnittelu sekä opetuk­sen, tukipalvelujen että koulutilojen osalta. Lempäälän kouluissa panoste­taan yhteistyössä kotien kanssa laa­dukkaaseen koulutyöhön, mikä edel­lyttää riittäviä resursseja. Pienten ja isojen koululaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveyden edistäminen on kunnan eri toimijoiden yhteinen asia, jossa korostuvat arjen turvalliset rutiinit ja ihmiset.Sivistystoimisto ja päivähoitotoimisto, Tampereentie 10, 2. krs.