Hulevesi

Sivu päivitetty 3.6.2016 09:15

Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 a §:n mukaan rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusvedet.

Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. (682/2014 103 b §)

Hulevesiviemäröinnin alueella tarkoitetaan kunnan ja vesihuoltolaitoksen käymien neuvottelujen ja sopimisen kautta määritettyä ja kunnan päättämää aluetta, jolla on hulevesiviemäröintiä, josta vesihuoltolaitos vastaa. Alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä laitoksen hulevesiviemäriin.

Lakiuudistuksen tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueilla. Ilmaston lämpenemisestä johtuvan sadannan lisääntyminen ei saa aiheuttaa haittoja ympäristölle eikä kiinteistöille, vaan hulevesiä pitää imeyttää ja viivyttää niiden syntypaikoilla. Vanhojen rakennettujen huleveden viemäröintiin tarkoitettujen putkilinjojen mitoituksissa ei ole huomioitu kasvavaa katetuilta pinnoilta johdettavaa huleveden määrää eikä sadannan lisääntymistä. Jotta lisääntyvien hulevesien määrä pystytään ohjaamaan hallitusti ympäröivään vesistöön, ilman olemassa olevien vanhojen viemäreiden uusimista, pitää hulevesille laatia maanpäällinen tukiverkosto tulvareitteineen, sekä hulevesimääräyksillä pyrkiä vähentämään syntyvien hulevesien määrää.

Lempäälän kunnan hulevesimaksu (MRL 103 n §)

Maksu peritään vuosittain kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. (MRL 103 o §)

Lempäälän kunnassa on määritetty kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue, joka on laajempi kuin asemakaava-alue. Aluerajaukseen on otettu mukaan alueita, jotka vastaavat rakentumistavaltaan asemakaava-aluetta.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueen sisällä on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alue.  Kiinteistöt, jotka sijaitsevat molempien rajausten sisällä, maksavat sekä kunnan, että vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun.

Hulevesimaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti (TELTK 08.12.2015 § 101). Hulevesijärjestelmän vaikutusalueen ja kiinteistökohtaisen hulevesimaksun suuruuden voi tarkistaa kartalta täältä.

Kunnan hulevesimaksusta ei voi hakea vapautusta.

Hulevesimaksuilla kerätyt tuotot ohjataan hulevesijärjestelmien kunnossapitoon ja rakentamiseen.

Laskutus toteutetaan noin 1000 kiinteistön erissä postinumeroinnin perusteella.

Lasku toimitetaan vain yhdelle kiinteistön omistajista. Laskun saajaksi valitaan kiinteistörekisterin omistajatietojen perusteella se kiinteistön omistajalle, joka on ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä (järjestyksessä sukunimi - etunimet).