12020 Sääksjärven osayleiskaava

Sivu päivitetty 27.9.2017 10:52

Kaavoitustyö käynnistynyt

Lempäälän kunta on käynnistänyt Sääksjärven osayleiskaavan laatimisen, kaavaprosessi on käynnistynyt keväällä 2017.

Suunnittelualue sijaitsee Lempäälän kunnan pohjoisosassa lähellä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan rajaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 17,5 km² ja se kattaa alueen oheisen kuvan mukaisesti.

Yleiskaavan tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, millaiseksi Sääksjärven aluetta halutaan tulevaisuudessa kehittää maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden osalta.

 

Kysely

Alkusyksystä 2017 osayleiskaavaan liittyen oli osallisilla mahdollisuus vastata paikkatietopohjaiseen kyselyyn, johon mm. saattoi merkitä, missä ja mitä arvokasta alueella on. Kyselyssä saattoi myös kertoa toiveita ja ideoita alueen tulevaisuudesta.

Asukkailta ja alueen käyttäjiltä saatu tieto on erityisen tärkeää, jotta palveluista ja alueesta voidaan kehittää mahdollisimman toimivia.

Anonyymeja vastauksia käytetään apuna, kun tarkennetaan tavoitteita ja laaditaan osayleiskaavaa. Yhteenveto tuloksista raportoidaan kaavaluonnoksen yhteydessä.

OAS

Työn aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on kirjattu osallistumistavat kaavan edetessä ja tarkasteltu, mitä ja miten vaikutuksia arvioidaan. OAS:ssa on määritelty myös tavoitteellinen aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja siitä voi antaa palautetta.

Laadittavat selvitykset

Osayleiskaavatyön tueksi alueelta laaditaan erilaisia selvityksiä, joista kolmen laatiminen on käynnistynyt. Näiden osalta tehdään maastotöitä kesällä ja syksyllä 2017 sekä mahdollisesti keväällä 2018.

Arkeologisen inventoinnin tavoitteena on alueella sijaitsevien muinaisjäännösten löytäminen, määrittely ja rajaaminen sekä alueen maankäyttöhistorian yleispiirteinen hahmottaminen. Inventointi koostuu esitöistä sekä maastotöistä. Esitöissä perehdytään inventoitavaan alueeseen tutustumalla mm. arkistoaineistoihin, rekistereihin, maasto- ja maaperäkarttoihin sekä historiallisiin karttoihin. Täten voidaan maastotyö kohdentaa Sääksjärven osayleiskaavan osalta niille alueille, joissa muinaisjäännösten löytyminen on todennäköisintä.

Luontoselvityksen tavoitteena on tukea ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilymistä. Työn tarkoituksena on selvittää ne luonnon ominaispiirteet ja arvokkaat elinympäristöt sekä ekologiset verkostot/käytävät selvitysalueen sisällä ja ulkopuolelle, jotka on Sääksjärven osayleiskaavaa laadittaessa otettava huomioon.

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen tarkoituksena on saada sellaista inventointitietoa, jonka pohjalta alueen merkittävät ja arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristön alueet voidaan merkitä yleiskaavaan. Tehtävänä on selvittää alueen rakennuskannan ja rakennetun maiseman tunnusomaiset piirteet yleisellä tasolla. Selvittäjä kiertää aluetta ja mahdollisesti valokuvaa inventointikohteita (elokuu-lokakuu 2017).

 

Toimenpiderajoitus ja rakennuskielto osalle osayleiskaava-aluetta

Kunnanhallitus on määrännyt MRL 128 §:n tarkoittaman toimenpiderajoituksen sekä MRL 38 §:n rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten osalle Sääksjärven osayleiskaava-aluetta: rautatien länsipuoliselle alueelle, joita ei ole asemakaavoitettu, sekä moottoritien itäpuolisille alueille, jotka ovat nykyisissä osayleiskaavoissa osoitettu M-1-alueiksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kartta.

Toimenpiderajoitus ja rakennuskielto ovat voimassa viisi vuotta tai siihen saakka, kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Mikäli yleiskaavoitus on viiden vuoden jälkeen yhä kesken, voidaan toimenpiderajoitus ja rakennuskielto uusia.

Kunnanhallitus 15.5.2017/§151 ja 29.5.2017/§191

 

TTY:n yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssin työt

Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1:n harjoitustyö suunnattiin Sääksjärvelle vuonna 2016. Alueelle laadittiin 10 erilaista ja inspiroivaa suunnitelmaa. Näistä töistä laadittiin julkaisu Lempäälän Sääksjärvi: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1

 

Käsittelyvaiheet  
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
9.8.2017
                                           
Kysely osallisille 9.8.-17.9.2017
Luonnos  
Ehdotus  
Hyväksyminen  
Voimaan tullut